Hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26/3/1931 – ...